1. פרטיות משתמשי האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרים ו/או לקוחות האתר, החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמש מידע ממס’ מקורות (להלן בפרק זה: “המידע“):
  1. מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכיו”ב. המשתמש מאשר שאין עליו כל חובה למסור את המידע, והוא מסר את המידע מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו, וכן לעדכונו מעת לעת, על פי הצורך.
  2. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר כדוגמת הרכישות שבוצעו על ידי המשתמש באתר, מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, העמודים שבהם צפה המשתמש, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמש וכד’.
 3. מובהר כי ככל שהמשתמש בוחר מרצונו לפרסם באתר קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו’, הרי שכל פרסום כאמור אינו בגדר מידע כאמור, אין לחברה כל אחריות לאבטח פרסום כאמור, ופרסום כאמור יכול להיות חשוף בצורה מלאה לצדדים שלישיים.
 4. כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהסמיך אותו בכתב או על ידי האפוטרופוס שלו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע של החברה. על מנת לקבל מידע זה יכול והמשתמש יידרש להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומשתמש מצא כי המידע המצוי במאגר מידע של החברה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינו רשאי לפנות לחברה (על פי כתובת הדואר או הדוא”ל המצויינות להלן) בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, והחברה תעשה כן תוך זמן סביר (למעט ביחס למידע שבהתאם להוראות כל דין, החברה מחוייבת בשמירתו, או מידע אשר החברה נדרשת לשמור לצורך ניהול תקין של האתר או אכיפת זכויותיה).
 5. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, אך היא איננה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע של החברה.
 6. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות באמצעות סמס, וואטס-אפ, מדיות חברתיות, דוא”ל וכיו”ב), ולרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה” (Cookies) אשר נעשה בה שימוש לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד’. 
 7. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר).
 8. החברה תוכל למסור מידע כאמור גם לצרכים אחרים, ובכלל זה ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או לצורך אכיפת זכויות החברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.  בנוסף, החברה תוכל למסור מידע כאמור לגוף אחר אם החברה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, ובלבד שככל שהמידע יועבר לגוף אחר כאמור שיקבל  על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות על פי תקנון זה.
 9. מסירת המידע על ידי המשתמש באתר ו/או עצם השימוש באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהמידע אודותיו, פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין ובהתאם לתקנון זה. 
 10. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 11. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל לעניין דיוור, מובהר כי הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים המוצגים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד (באמצעות סמס או וואטס-אפ), באמצעות מדיות חברתיות וכיו”ב. הסכים המשתמש לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב (לכתובת הדואר או הדוא”ל או הפקס המפורטות להלן), או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, והחברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור, תוך זמן סביר מקבלת הודעת המשתמש.
 12. מקום בו לקוח פרסם במדיות חברתיות (כדוגמת אינסטגרם ופייסבוק) תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי החברה יחד עם התיוג “שטיחי איתמר”, החברה תהיה רשאית לעשות שיתוף (Share) לתמונה במדיה החברתית, ואולם ככל שהלקוח המפרסם אינו מעוניין בכך, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בבקשה להסרת התמונות (באחד האופנים המנויים להלן), והחברה תסיר את התמונות, תוך זמן סביר מקבלת הודעת הלקוח. 
 13. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע PCI DSS Level . מובהר כי פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכות המידע של החברה ו/או בידיה.
 14. במקרים הנובעים מכוח עליון (כהגדרת מונח זה לעיל), החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם המידע או כל חלק ממנו אבד ו/או נפגם ו/או יגיע לצד שלישי לא מורשה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה או שלא למטרה שלשמה נמסר. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למערכות המידע של החברה, ו/או ללא נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעות כאמור.
 15. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- “עוגיות” (Cookies – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי  אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.